5175

Quyết định 19/2007/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”

(Số 19/2007/QĐ – LĐTBXH ngày 18/7/2007)

Bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội

 

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/ NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài” của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp dịch vụ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý doanh nghiệp dịch vụ, Giám đốc các doanh nghiệp dịch vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hằng

 

 

QUY ĐỊNH

Về tổ chức bộ mỏy hoạt động đưa người lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ mỏy chuyờn trỏch để bồi dưỡng kiến thức kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /2007/QĐ-BLĐTBXH

ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

Chương I

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp dịch vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp dịch vụ.

Chương II

Tổ chức Bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

Điều 3. Tổ chức của bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm:

1.Trung tâm xuất khẩu lao động hoặc các Phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động;

2. Trường hoặc Trung tâm đào tạo;

3. Bộ phận theo dõi, quản lý lao động ngoài nước;

4. Các chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (nếu có).

Điều 4. Nhiệm vụ của bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Giấy phép hoạt động dịch vụ; các nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Điều 4 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 5. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1. Trung tâm xuất khẩu lao động hoặc các Phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chuẩn bị nội dung hợp đồng hoặc trực tiếp ký kết hợp đồng (nếu được ủy quyền) liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

b) Tuyển chọn lao động;

c) Tổ chức thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

d) Chuẩn bị nội dung thanh lý hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng (nếu được ủy quyền) với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Trường hoặc Trung tâm đào tạo trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

b) Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ (nếu cần thiết) cho người lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

3. Bộ phận theo dõi, quản lý lao động ngoài nước trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với bên nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài để quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

4. Các chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện những nội dung do doanh nghiệp giao theo quy định tại khoản 1, Điều 16 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 
www.hotmail.com correo


Văn phòng Kinh Tế và Văn Hóa Đài Bắc tại Hà Nội thông báo

Về thủ tục lăn dấu vân tay và thời gian thu trả hồ sơ xin visa lao động.

Hướng dẫn cho vay người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ ________________ Số: 8394 /NHNo-TDHo Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011 HƯỚNG DẪN CHO VAY NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI – Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi […]

Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘTÀI CHÍNH Số: 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập -Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày   21  tháng  7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy […]

Thông tư liên tịch 08/TTLT-BLĐTBXH-BTP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Số 08/TTLT – BLĐTBXH – BTC ngày 11/7/2007)     Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật […]

Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Số 144/2007/QĐ – TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng chính phủ) _________   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng […]

Nghị định 144/2007/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Số 144/2007/ND – CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ) ________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo […]

Nghị định 126 của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 126/2007/NĐ-CP ______________________________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 8  năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng _________ CHÍNH PHỦ Căn […]

Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

    BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài BỘ TRƯỞNG BỘ […]

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]

Xem tất cả »

Thư viện ảnh

  • Liên kết